Sakralni objekti – Župa Uznesenja Marijina, Buzet

Župna crkva Uznesenja Marijina

Jednobrodna građevina sa svetištem, šest udubina (kapela) i sakristijom. Po zidovima crkve su slike na platnu: četiri evanđelista, Sveta Obitelj, sveta Ana, sveti Franjo Asiški, sveta Terezija od Djeteta Isusa i četiri velika proroka. U svetištu je glavni mramorni oltar sa svetohraništem, tronettom i kamenim kipovima svetih Petra i Pavla. Iza oltara u apsidi je velika slika na platnu „Uznesenje Marijino“ (Corner).

U crkvi su još slijedeći oltari: oltar s kipom BDM Kraljice Mira i dva anđela (1937), oltar s palom na kojoj su prikazani BDM, sveti Sebastijan i sveti Antun opat, oltar s velikim raspelom, oltar s kipom Presvetog Srca Isusova, oltar s palom na kojoj su prikazani sveti Juraj, sveti Blaž, sveti Antun opat i sveti Antun Padovanski (E. de Troj 1928), oltar s kamenom krstionicom, i kameni oltar prema puku s ambonom.

Na ulazu u crkvu su dvije škropionice na stupu. Pjevalište s orguljama smješteno je iznad ulaza u crkvu.

Sveti Juraj mučenik

Crkva je sagrađena 1611. godine na mjestu istoimena ranije crkve. Iznad sakristije uzdignuta je preslica s dva okna i jednim zvonom. U crkvi su četiri kamena oltara: glavni oltar s velikom slikom BDM od svete krunice oko koje su kao medaljoni otajstva svete Krunice (početak XVII stoljeća). Sa strane po zidovima su slike na platnu: sveti Juraj, sveti Andrija, sveta Lucija, sveta Apolonija, sveti Šimun, sveta Agata (Tiepolova škola) i velika platna s prikazom čudesa svetog Antuna Padovanskog (nepoznati autor iz XVIII stoljeća). U crkvi se nalaze i kipovi svetog Jurja, stari kip BDM (u niši bočnog oltara), te stari kip Antuna Padovanskoga. U crkvi su još rezbarene korske klupe iz 1768-1769 godine. Na ulazu je škropionica.

Sveti Vid mučenik u Buzetu (na groblju)

Crkva je sagrađena 1653. godine. Zvonik je visok 15 metara s dva zvona. U pročelju crkve je ugrađen kameni lik iz XV stoljeća. U crkvi je oltar izgrađen u kombinaciji kamena i drva sa slikom svetog Mihovila arkanđela. Tu je i kip svetog Vida iz 1414. godine.

Sveta Ana (na Goričici)

Barokna crkva, nadsvođena križnog tlocrta s preslicom bez zvona. Crkva je u gradskom vlasništvu.

Sveti Martin biskup (Sveti Martin)

Crkva je sagrađena 1602. godine na ruševinama prijašnje crkve. Blagoslovljena je 1888. godine. Na pročelju crkve je preslica s dva zvona. U crkvi je kameni oltar sa slikom svetog Martina i sa strane dva anđela.

Sveta Marija (Strana)

Crkva je sagrađena 1715. godine. NA pročelju crkve je preslica s jednim zvonom. Ta je crkva nazvana „fratarska crkva“, jer je ondje postojala ranija, vjerojatno benediktinska crkva i hospicij. Ova crkva je u ruševnom stanju jer se nalazi na klizištu!

Sveti Ivan Krstitelj u Sv. Ivanu (kod izvora vode)

Crkva je sagrađena 1634. godine i obnovljena 1879. godine. Na pročelju crkve je preslica s dva okna. U crkvi su tri zidana oltara s drvenim retablom: glavni oltar sa svetohraništem i drvenim kipovima svetog Ivana Krstitelja, svetog Ivana evanđelista i svetog Mihovila, oltar s drvenim kipom BDM u niši i oltar s palom svetog Nicefora (XVII stoljeće).

Sveta Marija Magdalena, pokornica (blizu vodovoda)

Crkva je sagrađena 1325. godine. Na pročelju crkve je preslica bez zvona. Spominje se i 1580. godine (u privatnom je vlasništvu).

Svi Sveti (Raskrsnica prema Vrhu)

Crkva je sagrađena 1634. , obnovljena 1890. i blagoslovljena 1893. godine. Na pročelju crkve je preslica s dva okna i jednim zvonom. U crkvi je kameni oltar sa svetohraništem , te dva gipsana kipa: Presveto Srce Isusovo i Prečisto Srce Marijino. Iznad oltara je postavljena uokvirena slika Svih svetih. Na ulazu su dvije škropionice.

Sveti Donat, mučenik (Bržendi)

Crkva se spominje 1580. godine. Obnovljena je i blagoslovljena 1865. godine. Na pročelju crkve je preslica s jednim zvonom koje je datirano 1590. godine. U crkvi je zidani oltar s drvenim retablom i drvenim kipovima BDM, svetog Donata i svetog Antuna.

Sveti Andrija apostol (Veli Mlun)

Crkva je sagrađena 1787. godine na mjestu ranije crkve koja se spominje u XV stoljeću i 1580. godine. Obnovljena je i blagoslovljena 1987. godine. Ponovno je temeljito restaurirana i blagoslovljena 1996. godine. U crkvi je zidani oltar s kipom BDM (u niši), iznad njega je kip Uskrslog Spasitelja, a sa strane su drveni kipovi svetog Andrije i svetog Jurja. Na ulazu u crkvu je škropionica.

Sveti Ivan evanđelist (Mali Mlun na groblju)

Crkva je sagrađena 1555. godine (glagoljski natpis). Na pročelju crkve je preslica s tri zvona. U crkvi je zidani oltar.

Sveti Križ (Podbreg)

Crkva se spominje 1580. godine, a obnavljana je 1873. i 1961. godine. Na pročelju crkve je preslica s jednim zvonom. U crkvi je oltar izgrađen u kombinaciji kamena i drva, a iznad njega je velika slika Našašća svetog Križa. Ova crkva nije u upotrebi. 

Sveta Jelena Križarica (Selca)

Crkva je sagrađena i blagoslovljena 1890. godine na mjestu ranije koja se spominje 1580. godine. Na pročelju crkve je preslica s jednim zvonom. U crkvi je zidani oltar i slika svete Jelene. Na ulazu u crkvu je škropionica.  

Godine 1580. su prema Valieru postojale 22 područne crkve.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Više o župi >>