Sakralni objekti – Župa Svetog Križa, Draguć

Župna crkva svetog Križa

Jednobrodna je građevina sa svetištem i sakristijom. U crkvi je smješteno više oltara: glavni mramorno kameni oltar (1866.) sa svetohraništem i drvenim Raspelom te kamenim kipovima svetih Petra i Pavla, oltar s palom svete Obitelji, svetog Valentina i svetog Antuna opata (XVII. stoljeće), oltar sa slikom na platnu svetih Fabijana i Sebastijana (V. Trevisan, 1848.) i kameni oltar prema puku s ambonom. Krstionica je ugrađena u menzi oltara svete Obitelji. Na ulazu u crkvu su dvije škropionice. Iznad glavnog ulaza u crkvu je pjevalište.

Blažena Djevica Marija od svete Krunice – Gospa od Ružarija

Crkva je sagrađena 1641. godine na mjestu ranije. Crkva je obnovljena 1891. godine, a blagoslovljena 1892. godine, te ponovno obnovljena 1989. godine. Na pročelju crkve je preslica s dva zvona (1989.).

U crkvi ima više oltara: glavni je oltar izrezbaren s palom na kojoj je prikazana BDM od svete Krunice sa svetom Katarinom Sienskom i svetim Dominikom (iz 1696, godine, preslikana 1795. godine), oltar s kasnogotičkim kipom BDM od Karmela iz druge polovice XV. stoljeća (iz stare crkve) sa slikama na platnu svete Lucije i svete Katarine, djevice i mučenice i kameni oltar s drvenim retablom na kome su kipovi svetog Silvestra i još dva sveca (iz porušene crkve svetog Silvestra na “Starom Draguću”).

U crkvi se još čuvaju drveni retabli iz crkve svetog Elizeja na kojem su kipovi svetog Elizeja, svetog Ilije i svetog Mihovila, arkanđela i retabl iz crkve svetog Roka sa četiri malena kipa od kojih su dva sveti Franjo i sveti Antun Padovanski. Na zidu crkve su i dvije slike na platnu sveti Antun Padovanski i sveti Josip. U crkvi se čuva i drvena propovjedaonica iz župne crkve. Škropionica je na ulazu u crkvu.

Sveti Elizej, prorok (na groblju)

Crkva je romanička građevina iz XII. stoljeća i oslikana u XIII. stoljeću (slikar nepoznat). Građena je kamenjem različite boje, posloženim u dekorativne slojeve. Na pročelju crkve je preslica s jednim zvonom. Na začelju crkve je polu kružna apsida. U crkvi je kameni oltar sastavljen od bloka rimskog nadgrobnog spomenika iz II.-III. stoljeća.

Po zidovima su glagoljski grafiti iz XIV-XVI. stoljeća. Ispod sloja fresaka s kraja XIII. stoljeća (otkrivenih 1947., a obnovljenih 1986.-1988. godine), pretpostavlja se da postoje neotkrivene slike starijeg datuma.

Sveti Rok, prezbiter

Ispred nekadašnjeg glavnog ulaza u grad. Crkva je sagrađena početkom XVI. stoljeća. Na pročelju crkve je preslica s jednim zvonom iz 1530. godine. Lopica ispred crkve je iz 1565. godine. Tu se nalaze i glagoljski datum 1529. i latinski datum 1537. 

LEJ-EHU/. U crkvi su, uz zidani oltar, i zidne fresko slike Antona iz Padove 1529.-1537. godi ne, kao i glagoljski grafiti iz XVI. stoljeća.

Sveta Rita, udovica (Oslići)

Crkva je sagrađena 1973. godine sa sakristijom i zvonikom visokim šest metara s jednim zvonom. U crkvi je oltar izrađen u kombinaciji željeza i drva. Na zidu je pala s likom svete Rite (rad Rite Milovan, 1973. godine).

Blažena Djevica Marija od Zdravlja (Draguska Vala)

Crkvica je sagrađena 1891. godine s lopicom i jednim zvonom. U crkvici je kameni oltar, a u niši drveni kip BDM s Djetetom.

Sveti Ivan Krstitelj (Zajerce)

Crkvica na pročelju ima preslicu s jednim zvonom. U crkvici je zidani oltar i drveni kip svetog Ivana Krstitelja i gipsani kipovi Srca Isusova i svetog Antuna Padovanskoga.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Više o župi >>