Sakralni objekti – Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile, Lanišće

Župna crkva svetih Kancija, Kancijana i Kancijanile, mučenika (Lanišće)

Crkva je trobrodna građevina sa svetištem i sakristijom. Ima tri oltara. Glavni je oltar donesen iz Trsta a svetohranište je iz prijašnje crkve (1609.god.). Iza glavnog oltara nalazi se gotičko raspelo doneseno 1928. godine iz crkve sv. Justa iz Trsta (XIV./XV. Stoljeće). (slike 1, 2, 3, 4)

S lijeve strane pobočne lađe nalazi se oltar s drvenim kipom Srca Isusova, koji su također bili doneseni iz crkve sv. Justa u Trstu 1928. godine. Na prednjoj strani oltara u kamenu je isklesan Božji grob. Na istom oltaru nalazi se stakleno kučište s relikvijom bl. Miroslava Bulešića. Prema svjedočanstvu vlč. Stjepana Ceka, bl. Miroslav je imao zadnju misu 24.08.1947. god. na tom oltaru i misio je po nakani za obraćenje grešnika. (slika 5)

Na zidu između oltara Presvetog Srca Isusova i prezbiterija na mramornom postamentu u staklenom okviru izložen je komad zidne žbuke na kojoj se još uvijek nalaze tragovi mučenikove krvi od trenutka mučeništva. (slika 6)

Iznad toga nalazi se i umjetnička slika blaženika koju je naslikao vlč. Pablo Josue Rubio Barcia, svećenik Porečke i Pulske biskupije. (slika 7)

U istoj lijevoj lađi, na zasebnom postolju je pala s likovima BDM, svete Lucije, svete Apolonije, svete Katarine i svete Barbare (Dekleva, 1904.). (slika 8)

U desnoj lađi naspram oltara Srca Isusova, nalazi se oltar Gospe Fatimske, također donesen (1928.god.) iz crkve sv. Justa iz Trsta. U istoj desnoj lađi, nalazi se pala s likovima svetih zaštitnika župe, sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile. (slike 9, 10)

U crkvi se nalazi kamena krstionica s drvenim poklopcem, dvije ispovjedaonice te dvije škropionice, jedna s postoljem (na stupu) i druga u zidu. Iznad glavnog ulaza nalazi se kor za pjevače. (slike 11, 12)

Na glavnim je vratima u luneti mozaik Krista. Na istočnoj strani je mozaik bl. Miroslava Bulešića. Na zapadnoj strani crkve nalazi se mozaik blaženog Alojzija Stepinca (2004.). (slike 13, 14, 15)

Brončanu bistu blaženog Miroslava Bulešića na stupu ispred župne crkve napravio je akademski slikar Tomislav Kršnjavi iz Zagreba 2013. godine. (slika 16)

U Lanišću se nalazi Župna kuća, mjesto mučeništva bl. Miroslava Bulešića. (slike 17-26)

Crkva sv. Ane (Podgaće)

Crkva na pročelju ima preslicu s jednim zvonom. U crkvi je oltar s kipom sv. Ane i BDM djevojčice, svetog Roka i svetog Blaža. Sv. Misa u ovoj crkvici slavi se u subotu nakon sv. Ane (26.07.).

Crkva sv. Križa (Prapoće)

Crkva je pregrađena 1784. godine na mjestu ranije crkve. Ima ostatke gotičkih rebara. Na pročelju se ističe preslica s jednim zvonom. Unutra je postavljen drveni oltar i na njemu raspelo i kipovi BDM i svetog Ivana apostola. Mještani slave sv. Petra i Pavla u ovoj crkvici u subotu nakon petrove.

Crkva Blažene Djevice Marije (Račja Vas)

Crkva se spominje 1580. godine. Zvonik s jednim zvonom visok je deset metara. Crkva ima sakristiju i bočnu kapelu. Oltar s drvenim retablom ima drvene kipove BDM s djetetom, svete Jelene i svetoga Josipa. U kapeli je i kip sv. Antuna opata. Crkva je obnovljena 1999. godine. Sv. Misa u ovoj crkvici slavi se 08.09. na blagdan rođenja BDM.

Crkva sv. Nikole, biskupa (Rašpor)

Crkva se spominje 1358. godine. Temeljito je obnovljena 1585. godine. Na pročelju joj je preslica s jednim zvonom. Oltar s drvenim retablom ima kipove sv. Nikole, sv. Jelene i sv. Lovre. Sv. Misa u ovoj crkvici slavi se  druge nedjelje u listopadu.

Crkva sv. Luke, evanđelista (Brgudac)

Crkva se spominje 1580. god. Zvonik je visok jedanaest metara s jednim zvonom. U crkvi je oltar s reljefom sv. Luke, sv. Blaža i drugog sveca, a iznad u medaljonu je BDM. U župnoj crkvi u Lanišću čuvaju se drveni kipovi umjetničke vrijednosti koji pripadaju ovoj crkvi. To su: kip sv. Luke, sv. Blaža i jedne svetice. Sv. Misa u ovoj crkvici slavi se na blagdan sv. Blaža 03.02.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Više o župi >>